Change the text size

Reduce Standard Enlarge
日本語 简体中文

Main content starts here.

Konsultasyon para sa Children's Emergency Call ng Nagano Prefecture

Updated:December 23, 2021

Konsultasyon para sa Children's Emergency Call ng Nagano Prefecture

Idayal ang numero 0263-34-8000

mula sa analog at IP telephone

 Konsultasyon lamang sa Japanese.

Konsultasyon para sa Children’s Emergency Call ng

Nagano Prefecture

Ito ang nagbibigay ng payo at mga nararapat na gawin sa oras ng emergency at kapag nagkaroon  

ng hindi inaasahang karamdaman o nasugatan at napinsala ang bata kapag dis-oras ng gabi, babagabag at hindi alam kung  nar arapat ba na magpagamot at magpunta sa ospital.

 

May lagnat po ang aking anak, at nagtatae…

ayaw tumigil ang pag-ubo

 

 

 

1. Mga nilalaman ng konsulta

Emergency medical care na may kinalaman sa sakit at aksidente o pinsala ng mga bata.

2.Mga tutugon sa konsultasyon

Mga nurse na may suporta sa mga pediatrician atbp., na tumutulong at mga matatagal na sa larangan ng medical consultation para sa mga bata at sanggol.

3. Oras

Araw-araw mula alas-7 ng gabi hanggang alas-8 ng umaga ng kasunod na araw.

4. Paraan ng paggamit

Idayal ang #8000 (hindi na kinakailangan ang area code)

※ Ang pagdayal ng #8000 ay maaari sa mga push dial telephone 

Para sa analog line at IP telephone, idayal ang numero 0263-34-8000.

 

 
 

 

 

 

 

Dalhin agad sa medikal na institusyon o kaya ay pagmumungkahi na tumawag kaagad ng ambulansiya

 

 

 

 

 

 

Walang dapat na ipag-alala subalit kung may mangyaring hindi inaasahan ay iminumungkahi na magpunta agad sa ospital o klinika

 

 

 

 

I don’t think this is an emergency situation. Take your child to your doctor tomorrow.

 

 

 

Kung sa palagay ay hindi naman kinakailangan ang madaliang pagtugon iminumungkahi na pumunta ng araw sa ospital o klinika na pinagpapagamutan kinabukasan.

 

 

 

 

 

  Paalala

Ang mga payo na maririnig ninyo sa telepono ay hindi ibig sabihin na ito ang “diagnosis” ng doktor.

Unawain lamang na may pagkakataon na hindi agad maka konekta sa telopono .

Sa oras na makakonekta, sabihin ng dahan-dahan at maliwanag ang sintomas, kalagayan ng bata, ang edad nito atbp.

 

※ Ang Konsultasyon ay maaari sa wikang Hapon lamang Tunghayan rin ang isinagawang guidebook na pinamagatang “ Sa oras nang hindi inaasahang karamdaman ng bata”

“ Sa oras nang hindi inaasahang karamdaman ng bata” (PDF:387KB)

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.

お問い合わせ

健康福祉部保健・疾病対策課

電話番号:026-235-7141

ファックス:026-235-7170